Anvisningar för sökande

Anvisningar för sökande av forskningsbidrag

Henning & Ida Perssons Forskningsstiftelse bildades våren 1997 av Ida Persson. Stiftelsens ändamål är att främja medicinsk forskning avseende folksjukdomar, företrädesvis cancer. Stiftelsen kommer antingen att årligen utge ett forskningsbidrag, benämnt ”Henning & Ida Perssons Forskningsbidrag” till institution eller enskild person, som särskilt utmärkt sig genom vetenskapligt nyskapande, eller, som i år, efter ansökan, ge bidrag till forskning inom angivet område. Bidrag till egen lön, resor för deltagande i kongresser eller motsvarande beviljas inte.

Inkomna ansökningar bedöms av styrelsen bestående av:
Advokat Sören Brekell, MD PhD Anna Hafström, Max Ralman och Anette Stambolovski

Till sin hjälp kan styrelsen komma att anlita utomstående expertis.

Ansökan

Varje ansökningstillfälle annonseras i Läkartidningen under september månad.

Ansökan inges på bifogad ansökningsblankett tillsammans med

– sammanfattning av projektet
– kostnadsberäkning av projektet
– populärvetenskaplig sammanfattning
– lista på förkortningar gällande ämnesområdet
– utförligt forskningsprogram (t.ex. bakgrund, undersökningsmetod, möjliga resultat, dessas kliniska betydelse o.s.v.)
– personalia

Ansökan skickas per mail till info@hpforvaltning.se

Vid ifyllandet av blanketten iakttages:

– Om bidragsmottagaren bedriver sin forskning vid universitet, högskola eller undervisningssjukhus skall anslag administreras av respektive universitet eller högskola.
– Utrustning som anskaffas genom bidrag, från stiftelsen skall disponeras av den sökande så länge vederbörande bedriver den forskningsuppgift för vilken bidraget beviljats. Då forskningsuppgiften avslutats skall utrustningen tillfalla den institution, som den bidragssökande då tillhör, såvida stiftelsens styrelse inte annorlunda beslutat.
– Den sökande skall tillse att det forskningsprojekt ansökan avser, godkänts av den etiska kommittén vid respektive fakultet. Alla bidrag utdelas med förbehåll för sådant godkännande.

Redovisning över resultat

Bidragsmottagare skall senast ett år efter det att bidraget beviljats, avge delrapport över forskningsarbetets fortskridande. För att nya anslag skall kunna beviljas, måste redogörelse lämnas för tidigare anslag, senast i samband med den nya ansökan. Detta gäller vare sig ansökan gäller fortsättning av tidigare projekt eller ett helt nytt projekt. Slutrapport och ekonomisk redovisning skall avges senast två år efter det att bidraget utdelats.

Stiftelsen har inte anspråk på delaktighet i resultat som framkommer genom forskningsarbete bekostat med bidrag från stiftelsen. Bidragsmottagare har sålunda ensamma äganderätt till patentbara uppfinningar framkomna under forskningsarbetet. De har också frihet att själva publicera sina resultat, varvid dock bidragsgivaren skall anges. Särtryck av publikationer skall tillställas stiftelsen.